• Tue, Oct 20, 2020 | मंगलवार,

Collections of Scan files, pdf documents, word and excel files.

Legal Documents

Total 31 document(s) found
PDF Document  वन पैदावार (काठ दाउरा) संकलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका २०५७
(931.4 KB) 
Download File
PDF Document  वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३
(37.88 KB) 
Download File
PDF Document  जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको कार्यविधि निर्देशिका, २०६३
(73.98 KB) 
Download File
PDF Document  वन विकास कोष स्थापना तथा संचालन कार्यविधि निर्देशिका, २०६४
(56.93 KB) 
Download File
PDF Document  खोटो सङ्कलन(कार्यविधि) निर्देशिका, २०६४
(151.88 KB) 
Download File
PDF Document  सामुदायिक वनको निर्देशिका, २०५२
(105.05 KB) 
Download File
PDF Document  काठ दाउरा संकलन, कटान, ढुवानी एवं घाटगद्दी व्यवस्थापन सम्वन्धी कोष संचालन विनियमावली,२०६३
(54.78 KB) 
Download File
Word Document  वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३
(35 KB) 
Download File
PDF Document  FOREST ACT 2049 (1993) (OFFICIAL TRANSLATION)
(57.15 KB) 
Download File
PDF Document  FOREST REGULATION 2051 (1995) (OFFICIAL TRANSLATION)
(61.02 KB) 
Download File
PDF Document  सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन
(514.64 KB) 
Download File
PDF Document  वन नियमावली,२०५१
(680.98 KB) 
Download File
PDF Document  फरेष्ट इन्जिनियरि नियमहरू, २०२०
(27.9 KB) 
Download File
PDF Document  हात्तीको व्यवस्था गर्ने नियमहरू, २०२२
(37.84 KB) 
Download File
PDF Document  Buffer Zone Management Rules, 2052 (1996)
(305.55 KB) 
Download File
PDF Document  खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०४४
(306.57 KB) 
Download File
PDF Document  चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३०
(272.1 KB) 
Download File
PDF Document  बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०५३
(256.43 KB) 
Download File
PDF Document  बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०६६
(502.28 KB) 
Download File
PDF Document  मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२
(467.88 KB) 
Download File
PDF Document  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३०
(604.56 KB) 
Download File
PDF Document  वन्यजन्तु आरक्ष नियमावली, २०३४
(190.45 KB) 
Download File
PDF Document  संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३
(506.67 KB) 
Download File
PDF Document  संरक्षण क्षेत्र सरकारी व्यवस्थापन नियमावली, २०५७
(597.23 KB) 
Download File
PDF Document  हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३६
(305.82 KB) 
Download File
PDF Document  कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०६४
(503.77 KB) 
Download File
Word Document  ENVIRONMENT PROTECTION ACT, 2053
(41 KB) 
Download File
Word Document  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
(777.5 KB) 
Download File
PDF Document  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
(83.74 KB) 
Download File
PDF Document  वन विभागसग सम्बन्धित निर्देशिकाहरूको संगालो
(935.45 KB) 
Download File
Zip Document  निजी वन विकाश निर्देशिका, २०६८
(3.75 MB) 
Download File